Filtr

 • - půjčená
 • - volná
volná

Suzuki KingQuad 700

Výrobce: Suzuki

Suzuki - KingQuad 700

Cena zapůjčení: 3500 ,-Kč \ 1 den.

Velká pracovní čtyrkolka, pro zábavu i práci s SPZ!

Rezervace

Pokud máte zájem o půjčení tohodle motocyklu, prosím vyplňte následující rezervační formulář. My Vás budeme dále kontaktovat s potvrzením zápujčky, ověřěním údájů a dalších detailů.

Doba zapůjčení:
Dálší výbava: Helma
Bunda
Zámek

Obchodní podmínky k pro nájmu motorky:

 1. Obecná ustanovení
  1. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny potřebného užívání předmětu nájmu, že byl pronajímatelem seznámen s obsluhou předmětu nájmu a že jeho řidičské zkušenosti dostačují k bezpečnému užívání předmětu nájmu.
  2. Nájemné je stanoveno dle platného ceníku pronajimatele a je splatné v hotovosti po uzavření smlouvy před předáním předmětu nájmu předem. Podpisem smlouvy pronajímatel potvrzuje převzetí nájemného za sjednanou dobu nájmu.
 2. Předání a převzetí předmětu nájmu
  1. Smlouvou o nájmu dopravního prostředku ( dále jen smlouva ) přenechává pronajímatel nájemci do užívání motocykl a další ve smlouvě uvedenou výbavu k obvyklému užívání s omezením vyplývajícími z dalších ustanovení těchto obchodních podmínek.
  2. Podpisem smlouvy potvrzuje nájemce, že předmět nájmu – motocykl uvedený ve smlouvě a další ve smlouvě uvedenou výbavu - převzal ve stavu způsobilém k dohodnutému způsobu užívání a odpovídajícím shora uvedeným údajům, a že k převzetí předmětu nájmu nájemcem došlo nejpozději v den a hodinu dohodnutou jak počátek doby nájmu, a to v místě podnikání pronajímatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
  3. Ve sjednanou dobu skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu zpět pronajímateli v místě podnikání pronajímatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Stav pohonných hmot v nádrži motocyklu musí přibližně odpovídat stavu PHM při převzetí předmětu nájmu nájemcem.
  4. V případě porušení povinnosti včas vrátit předmětu nájmu, a to v případě prodlení se splněním této povinnosti delšího než 2 hodiny, se nájemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 150 % ceny nájmu za jeden den užívání předmětu nájmu stanovené dle ceníku vydaného pronajímatelem a platného v den uzavření smlouvy, a to za každých započatých 12 hodin prodlení. Za prodlení se pro tento účel považuje i doba od okamžiku připravenosti nájemce vrátit předmět nájmu v dohodnutém místě do nejbližšího počátku zahájení provozní doby pronajímatele. Smluvní pokuta je splatná na výzvu pronajímatele.
 3. Omezení způsobů užívání motocyklu
         Nájemce:
  • je oprávněn užívat motocykl pouze obvyklým způsobem k obvyklému účelu; takovýmto řádným užíváním nájemce také zajistí, že opotřebení motocyklu po skončení doby nájmu ( pneu, brzdové destičky,… ) bude odpovídat vzdálenosti ujeté za dobu nájmu.
  • je povinen chránit motocykl před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením
  • není oprávněn přenechat motocykl třetí osobě
  • je povinen dodržovat platné právní předpisy o silničním provozu; v případě porušení tohoto ustanovení bere na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající
  • není oprávněn používat motocykl k závodním nebo kvazizávodním účelům ( jízda na autodromech, motokrosových tratích. atd.)
  • není oprávněn provádět na motocyklu žádné úpravy ani opravy
  • není oprávněn překročit s motocyklem státní hranici České republiky
 4. Zvláštní ustanovení pro případ škody na motocyklu
  1. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na motocyklu nevznikla škoda.
  2. Škodu na motocyklu nese nájemce, ledaže prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolnosti vylučujících odpovědnost.
  3. Nájemce se zavazuje pro případ, že na motocyklu v době mezi jeho předáním nájemci na základě smlouvy a jeho vrácením nájemcem zpět pronajímateli vznikne škoda, kterou nese nájemce, tuto nahradit pronajímateli v penězích, a to zaplacením součtu cen dle platného ceníku výhradního importéra tovární značky motocyklu za nové náhradní díly potřebné k uvedení motocyklu do původního stavu. Náhrada škody je splatná na výzvu pronajímatele.
 5. Záloha na případnou smluvní pokutu a/nebo náhradu škody
  1. Před uzavřením smlouvy složil nájemce k rukám pronajímatele částku uvedenou v článku II. Smlouvy jako zálohu na případnou povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu a/nebo nahradit škodu dle smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  2. V případě, že nájemce vrátí motocykl nepoškozený a včas a spolu s veškerou další převzatou výbavou, vrátí mu pronajímatel tuto zálohu v plné výši při přebírání předmětu nájmu od nájemce.
  3. V případě vzniku povinnosti nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu nebo mu nahradit škodu dle smlouvy a těchto obchodních podmínek je pronajímatel oprávněn započíst povinnost vrátit zálohu na i nesplatnou povinnost nájemce zaplatit smluvní pokutu a/nebo náhradu škody.
 6. Zvláštní ujednání o ručení
  • Práva a povinnost pronajímatele, ručitele a nájemce vzešlá z ručení založeného prohlášením obsaženým v rámci smlouvy se řídí zejména ustanoveními §303 – 312 obchodního zákoníku.

Rezervováním motorky souhlasíte s obchodními podmínkami co jsou uvedeny výše.

Akrapovič - výfuky Pirelli - pneumatiky Castrol - oleje Ermax - různá příslušenství NZI Helmets - Helmy DK Racing - různá příslušenství Výpravy s vozy 4x4 Supersprox - řětězová kola
© Copyright 2011 Harness, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.  |  Designed by Tryst